Meedoen

Voor de PvdA staat het welzijn van mensen centraal. Een positieve, respectvolle grondhouding is voorwaarde voor een betrokken, inspirerende samenleving. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke kleur, leeftijd, handicap of wat dan ook.

In 2015 heeft de PvdA (seksuele) discriminatie op de politieke agenda gezet. Ons initiatiefvoorstel ‘Ondersteuning Coming Out Dag Goirle’ is unaniem in de raad aangenomen en tot en met 2018 zal de gemeente elk jaar de regenboogvlag hijsen.  Wij zullen de raad voorstellen om dit ook na 2018 te blijven doen. Voor ons staat deze vlag symbool voor een betrokken samenleving waarin iedereen zich welkom voelt.

Vanaf 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociale domein. Hierdoor kunnen problemen efficiënter worden aangepakt. Er is meer gelegenheid voor maatwerk en ‘out of the box’ oplossingen. De overheid gaat uit van zelfredzaamheid. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling, zolang er een goed sociaal vangnet is en de gemeente blijft investeren in een stevige basisstructuur. Denk daarbij aan Het Loket, de wijkcentra, (brede) scholen, sportclubs, scouting, KBO ‘s, kunst en cultuur, ondersteuning van mantelzorgers, etc. De gemeente heeft daarbij een sleutelrol.

Onze speciale aandacht gaat uit naar mensen die (nog) niet goed kunnen meedoen, om wat voor reden dan ook. Een groot aantal vrijwilligers in Goirle en Riel zet zich in voor statushouders en verzet veel werk voor de integratie van deze groep. Dat willen we graag extra faciliteren vanuit de middelen die hiervoor zijn gereserveerd binnen het sociaal domein.

Kwetsbare groepen zoals 80-plussers, mensen met geheugenverlies of psychische problemen, moeten langer thuis blijven wonen. Dit vergroot de kans op sociale en/of emotionele eenzaamheid. Het is belangrijk, ook al op jongere leeftijd, om goede netwerken op te bouwen in de buurt. Daarom moeten De Deel, De Wildacker en De Leybron open blijven. Op deze plekken kunnen jong en oud elkaar ontmoeten en hun netwerk vergroten en verstevigen. Er zijn al heel veel vrijwilligers actief in de wijk. Wij vinden het de taak van de gemeente om deze mooie initiatieven te stimuleren. Ook willen we dat er toekomstperspectief blijft, door het voortbestaan van de wijkcentra te garanderen. Vanuit een gezamenlijke locatie is het makkelijker om (buurt)initiatieven te ontplooien, samen te ontspannen, cursussen te organiseren en nog veel meer. Het wijkgebouw moet een veilige haven zijn, ook voor buurtbewoners die het moeilijk vinden om contacten te leggen. Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals (bijvoorbeeld in een buurtwerkgroep) is nodig om eenzaamheid te voorkomen en aan te pakken. De werkgroep kan de eenzaamheid in kaart brengen, losse initiatieven en oplossingen op elkaar afstemmen en nagaan wat er nog ontbreekt.

Vanwege de toenemende vergrijzing willen wij de Participatieraad uitbreiden met een speciale ambassadeur voor ouderen. Iemand die goed kan signaleren, meedenken en adviseren over maatregelen op de korte en lange termijn. Hij of zij heeft intensief contact met verenigingen als de KBO en de Zonnebloem.

De PvdA wil:

  • Dat de wijkcentra De Deel, De Wildacker, Leybron en het cultureel centrum Jan van Besouw open blijven, ook als de vierkante meters (nog) niet volledig worden benut.
  • Uitbreiding van de Participatieraad met een speciale ambassadeur voor ouderen.
  • Dat elk wijkcentrum een gezellige inloop heeft voor senioren, minstens 2 dagdelen per week. De inloop wordt gerund door vrijwilligers en is vrij van huurkosten. Indien nodig krijgen de initiatiefnemers professionele ondersteuning (afhankelijk van de doelgroep).
  • Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals op het gebied van eenzaamheid. Zij kunnen de behoefte in kaart brengen en initiatieven op elkaar afstemmen.
  • Buurtinitiatieven stimuleren. Initiatiefnemers moeten op een regelarme manier subsidie kunnen krijgen, om te experimenteren met proefprojecten die de samenhang binnen de wijk bevorderen.
  • Dat de gemeente actief deelneemt aan overleg tussen buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen, onderwijs en woonstichting om wijkgericht samen te werken.
  • Zoveel mogelijk bewoners vanaf het begin betrekken bij nieuwe projecten in de wijk. Niet als inspreker, maar als gesprekspartner met eigen deskundigheid en eigen verantwoordelijkheid. Hierbij worden vooraf duidelijke kaders aangegeven.
  • Ondersteuning van vrijwilligers, bijvoorbeeld met cursussen of een kleine kas voor materialen en attenties, afhankelijk van de behoefte binnen een wijk.
  • Trainingen voor het signaleren van beginnende dementie, voor mantelzorgers en vrijwillige hulpverleners. Zo kunnen zij ouderen beter begeleiden en speciale hulp inschakelen als dat nodig is.