Werk en inkomen

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens, de regio biedt ook veel kansen. De PvdA wil dat de gemeente werkgevers meehelpt bij het vinden van werknemers en bij het aanvragen van vergunningen. Werkzoekenden willen we zo snel mogelijk aan een betaalde baan helpen. Als dat niet lukt, is het belangrijk dat die persoon actief blijft.

Voor iedereen die langdurig geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht dat iedereen bezig blijft, bijvoorbeeld via stages, vrijwilligerswerk, (bij)scholing of cursussen. Dit bevordert de kans op betaald werk en het leggen van sociale contacten. Actief zijn is een voorwaarde voor snelle integratie en participatie.

Jeugdwerkloosheid willen we voorkomen. Dit kan alleen door het leveren van maatwerk. De gemeente moet zich meer richten op nauwere samenwerking met de jongere zelf. Zodat er goed zicht is op specifieke behoeften, talenten en vaardigheden. Betrek de leefsituatie erbij en kijk naar de mogelijkheden in zijn of haar directe omgeving. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan een vrijwilliger in het wijkcentrum of bij een zorgboerderij in de buurt. Werk daarnaast ook goed samen met het onderwijs, met grote en kleine ondernemers en eventueel ook met hulpverleners, bijvoorbeeld bij verslavingsgevoeligheid of schulden.

De PvdA wil:

  • Intensieve begeleiding bij jeugdwerkloosheid.
  • Snel en effectief maatwerk bij schulden. Geen enkel kind in Goirle en Riel mag in armoede opgroeien.
  • Samenhangende hulp voor inwoners of gezinnen die kampen met grote schulden. Als de gemeente zelf schuldeiser is, moet ze de wettelijke mogelijkheden voor kwijtschelding benutten en vooral inzetten op nazorg en voorkoming van problemen.
  • Dat bij schuldenproblematiek actief naar een (ervaringsdeskundig) maatje wordt gezocht voor mensen die het roer om willen gooien, maar het niet alleen aankunnen.
  • Meer structurele banen en werkervaringsplaatsen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
  • Behoud van alle geldende minimaregelingen. De gemeente moet ervoor zorgen dat regelingen beter bekend zijn en ook gebruikt worden.
  • Een realistische kijk op wat men zelf allemaal kan. Bij complexe problematiek moet zelfredzaamheid niet het vertrekpunt zijn, maar het eindresultaat.
  • Dat nazorg een vast onderdeel is bij intensieve (schuld)hulp, om te voorkomen dat iemand terugvalt in het oude patroon.
  • Dat schuldproblematiek zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt via gemeente, woonstichting, zorgverzekeraar of energiemaatschappij. Indien nodig hulp bieden via een budgetcoach.